Team

Ing DI (FH) Gerhard KÖPPEL

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: office@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Geschäftsführung, Sachverständiger


Ing Christina KÖPPEL BSc

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: office@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Planung, Technik, Makler, Kanzleileitung Oberpullendorf


Michael HEGER

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: hausverwaltung@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Hausverwaltung, Kanzleileitung Eisenstadt


Sabine HARTMANN

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: hausverwaltung@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Hausverwaltung


Sandra HERGOVICH

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: hausverwaltung@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Buchhaltung, Abrechnung für Hausverwaltung


Barbara KATONA

Telefon: +43 2612 45 318
E-Mail: office@koeppel-co.at
Aufgabenbereich: Planung, Technik


Jeanette SCHIMACK

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: office@koppel-ertl.at, hausverwaltung@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Back Office für Sachverständiger, Hausverwaltung, Makler


Eva MILLISITS

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: office@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Back Office


DI Walter SEITL

Telefon: +43 2612 42 797, + 43 664 15 366 14
E-Mail: walter.seitl@remax-wildcard.at
Aufgabenbereich: Makler


Fabian ZOLLES

Telefon: +43 2682 65 176
E-Mail: office@koeppel-ertl.at
Aufgabenbereich: Sachverständiger, Technik, Kanalvermessung